NAREG

 

Školenia

V tomto pracovnom balíku sa témy z oblasti správneho nakladania s odpadom využijú pri tvorbe školení zameraných na cieľové skupiny. K tomu patria školenia pracovníkov, ako aj zvýšenie povedomia vo verejnej sfére.
Vďaka cezhraničnému projektu sa na jednej strane využije odovzdanie vedomostí v konzorciu a vypracujú sa dvojjazyčné podklady.

ReUse a Re-design

Na základe rámcovej smernice EÚ o odpade bola vytvorená nová hierarchia odpadov, pričom ako rozhodujúci stupeň bola novo zavedená „príprava na opätovné použitie“. Na základe toho združenie Burgenländischer Müllverband (BMV) vypracovalo masterplánReUse na realizáciu v Burgenlande. Počas vypracovania masterplánu vzniklo prepojenie medzi odpadovým hospodárstvom a sociálno-ekonomickými podnikmi (SÖB) so zapojením hospodárstva a zodpovedných orgánov, zaoberajúcich sa právnymi predpismi o odpadoch. Po úspešne ukončenej pilotnej fáze sa má v tomto cezhraničnom projekte celoplošne zrealizovať masterplánReUse.

Etablovanie fungujúcej siete ReUse bude prebiehať za účasti sociálnych partnerov, projektových partnerova a za účasti sociálno-ekonomických podnikov, v ktorých prebiehajú programy zamestnanosti a ďalšieho vzdelávania pre dlhodobo nezamestnaných. Zorganizujú sa spoločné zberné dni ReUse v Rakúsku a na Slovensku, kde sa za podpory expertov bude učiť, ktorý tovar je použiteľný a môže sa opäť využiť pre ReUse, prípadne pre re-design.

Naplánované aktivity:

 • Prieskum a porovnanie skutočného stavu triedenia odpadu v pohraničných regiónoch Rakúsko-Slovensko.
 • Posúdenie a zlepšenie používaných technológií spracovania a úpravy odpadu.
 • Vypracovanie, príp. rozšírenie zoznamov a máp rôznych skládok odpadu, zberných miest odpadu, miest spracovania odpadu, k tomu prináležiace množstvá a kategórie odpadu.
 • Vypracovanie podkladov pre školenia o nakladaní s odpadom pre odborné školy, ako aj pre verejne prístupné semináre. Ako pilotný projekt sa určia tri odborné školy ako modelové lokality pre spracovanie biologického odpadu.
 • Vypracovanie katalógu opatrení v oblastiach ochrana životného prostredia v okolí existujúcich skládok a pokročilejšie technológie na spracovanie odpadu.
 • Posúdenie zberných miest odpadu. Vizualizácia výsledkov
 • Koncepcia tvorby nadregionálnych zberných miest
 • Vzorové analýzy veľkoobjemového odpadu
 • Návrhy, ktoré vedú k zlepšeniu možností triedenia a zvýšeniu kvót zhodnocovania
 • Podklad pre vývoj opatrení na zlepšenie presnosti triedenia v obytných súboroch
 • Osveta pre nájomníkov, výmena skúseností, príp. know-how-transfer
 • Popis požiadaviek možných materiálových a energetických spôsobov zhodnocovania odpadu
 • Vypracovanie zlepšovacích opatrení na zvýšenie podielu zhodnoteného odpadu vďaka lepšiemu triedeniu
 • Optimalizácia zhodnocovania odpadu na 10 zberných dvoroch prostredníctvom uplatnenia zlepšovacích opatrení. Okrem toho sa vytvoria predpoklady pre systém ReUse.
 • Výpočet ekobilancie na základe vybraných materiálových príp. energetických spôsobov zhodnocovania odpadu.
 • Detailná koncepcia zhodnocovania bioodpadu a obalových materiálov
 • Vznik fungujúcej platformy ReUse za účasti všetkých projektových partnerov
 • Odhad potrebných zdrojov na zorganizovanie zberných dní ReUse
 • Odhad potenciálu ReUse, zloženia a použiteľnosti tovaru, odovzdaného počas zberných dní ReUse
 • Vývoj značky
 • Vytvorenie systému zabezpečenia kvality pre tovar ReUse

Detailné výstupy je možné zhrnúť nasledovne:

 • Zistenie potrieb školenia pracovníkov v odpadovom hospodárstve, ako aj v príslušných obciach napr. prostredníctvom dotazníkov a rozhovorov
 • Vypracovanie verejne prístupných informačných materiálov o triedení odpadu a recyklovaní
 • Vypracovanie dvojjazyčných podkladov pre výuku a školenia pracovníkov v odpadovom hospodárstve, ako aj v príslušných obciach
 • Realizácia vypracovaných programov školení, ako aj cezhraničné študijné cesty
 • Usporiadanie verejných podujatí na zvýšenie povedomia k témam -predchádzanie tvorbe odpadu, opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie a likvidácia
 • Uverejnenie vypracovaných učebných podkladov na internetovej platforme
 • Workshop na tému opätovné použitie

Aktuálne sa na Slovensku ukladajú na skládky až 2/3 odpadu. Za pomoci skúseností projektových partnerov sa tu vykonajú cielené opatrenia na zlepšenie aktuálnej situácie.

Stratégie k plánovaniu, optimalizácii a k pokračovaniu plánov odpadového hospodárstva

Rámcová smernica EÚ 2008/98/ES o odpade upravuje právny rámec nakladania s odpadmi všetkých členských štátov a stanovuje hierarchiu spracovania odpadov na predchádzanie tvorby odpadu, opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie na iné účely a odstránenie. Na Slovensku, ako aj v Rakúsku boli tieto ciele základom pre rôzne plány opatrení a teda viedli aj k odlišným analýzam. Cieľom tohto pracovného balíka je nadnárodná pracovná skupina, ktorá sa snaží o harmonizáciu existujúcich podkladov, analýz a súborov.

Analýza zberných miest odpadu, zlepšenie presnosti triedenia

V rámci tohto cezhraničného projektu EÚ, sa má zlepšiť presnosť triedenia, ktoré by malo zodpovedať budúcim cieľom odpadového hospodárstva v EÚ. Cieľom je triediť odpady tak, aby bolo zhodnocovanie jednoduchšie a efektívnejšie. Najprv sa má zistiť skutočný stav zberných miest v celom Burgenlande. Porovnateľným spôsobom sa preskúmajú aj zberné miesta projektových partnerov.

Cieľom projektu je na základe posúdenia zberných miest vypracovať koncepciu, v rámci ktorej sa k zberným miestam obcí umiestnia regionálne zberné miesta druhotných surovín, zvýšiť objem ReUse a Re-Design, ako aj chrániť zdroje v zmysle obehového hospodárstva a udržateľnosti.

Tieto budú slúžiť na zvýšenie kvality zozbieraného odpadu v budúcnosti. Ďalšou témou je nesprávne triedenie v obytných súboroch. Budú vyrobené viacjazyčné brožúry o triedení ktoré by mali zlepšiť správanie sa pri triedení.

Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov

NAREG je cezhraničný projekt v programe Interreg V-A. Projektovými partnermi sú Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve ZOHŽO, Trnavský samosprávny kraj, spoločnosť CKV Consult s.r.o, z rakúska Fachhochschule Burgenland (Vysoká odborná škola Burgenland) s Forschung Burgenland (Výskum Burgenland), AbfallwirtschaftsverbandSchwechat (Združenie odpadového hospodárstva Schwechat), ako aj BurgenländischerMüllverband (Burgenlandský zväz pre zber a likvidáciu odpadov). S ohľadom na politiku životného prostredia EÚ, predložený projekt vo všeobecnosti prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a ďalšiemu rozvoju odpadového hospodárstva v projektových regiónoch Burgenland a Slovensko.

Na slovenskej strane je cieľom projektu predovšetkým vypracovanie krajského plánu odpadového hospodárstva pre región Trnava. Na oboch stranách majú prebehnúť školenia prevádzkového personálu zberných miest odpadu. Ďalej nasleduje výskum regionálneho a udržateľného zhodnotenia zvyškových materiálov.

Slovenskí partneri trvalo profitujú z know-how BMV. Slovenská strana by mala priamo uplatniť skúsenosti, ktoré už boli nadobudnuté pri vypracovaní masterplánu ReUse a počas pozitívne ukončenej pilotnej fázy. Ekologické cykly sa zoptimalizujú a zapojením sociálno-ekonomických podnikov sa podporí sociálne hospodárstvo a trh práce. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – príspevok z EFRR (85 %), národné zdroje (10 %), vlastné zdroje ZOHZO (5 %). Predbežné celkové náklady činia okolo 2 miliónov. Projekt trvá 3 roky a končí v júli 2021.
www.sk-at.eu
www.projekt-nareg.eu

Projektový partneri: